Text Legal

 • El contingut del web de C.N.VILASSAR DE MAR, té per objecte informar de les activitats, productes i serveis de C.N.VILASSAR DE MAR, la oferta i prestació dels mateixos d’acord amb els termes i condicions i facilitar la operativa dels clients.
 • C.N.VILASSAR DE MAR és titular dels drets de propietat intel·lectual, o disposa dels permisos necessaris per a utilitzar-los, de imatges, textos, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o element d’aquest web i, per tant queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d’aquests elements.
 • C.N.VILASSAR DE MAR no acceptarà cap responsabilitat que es pugui derivar d’una mala utilització dels continguts del web i es reserva el dret d’actualitzar-los quan ho cregui oportú, d’eliminar-los o d’impedir-hi l’accés, de manera provisional o definitiva.
 • C.N.VILASSAR DE MAR no es responsabilitza de la informació continguda en altres webs a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços (links) o cercadors del web de C.N.VILASSAR DE MAR. La presència d’enllaços (links) en el web de C.N.VILASSAR DE MAR té una finalitat merament informativa i, en cap cas són suggerències, invitacions o recomanacions dels mateixos.
 • Els productes i serveis que C.N.VILASSAR DE MAR ofereix en aquest web, poden ser sol·licitats i/o contractats on-line pels clients, mitjançant la utilització d’un sistema de claus d’accés i codis que l’empresa els facilitarà perquè s’identifiquin de manera inequívoca.
 • C.N.VILASSAR DE MAR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris i el tractament automatitzat d’aquestes, d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la Clàusula de Protecció de Dades i la Política de Privacitat.

Clàusula de Protecció de Dades

 • C.N.VILASSAR DE MAR garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, d’acord amb la LO 15/1999, el client i/o usuari queda informat i consent la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats de l’Empresa i el tractament automatitzat d’aquests, com també dels fitxers als quals l’Empresa tingui accés com a resultat de la navegació del client i/o usuari per aquest web amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials, comercialitzar productes, mantenir la relació contractual i de gestió per adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil i realitzar, si cal, models valoratius, sempre amb la garantia del dret a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris de les dades seran els serveis comercials i tècnics de C.N.VILASSAR DE MAR. El client i/o usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per al contracte, i a que aquestes siguin utilitzades per a una finalitat que no sigui el manteniment de la relació contractual. Les respostes relatives a qüestions que se li plantegin al client i que siguin al marge del contracte seran facultatives.
 • El client i/o usuari queda també informat de la possibilitat de fer ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb els termes que estableix la legislació vigent, per això pot utilitzar qualsevol dels canals de comunicació de C.N.VILASSAR DE MAR, ja sigui el servei telefònic d’atenció al client 937592741, les adreces electròniques cnvm@cnvilassar.com o bé el mitjà de comunicació que utilitzi habitualment. El departament responsable del fitxer automatitzat és el Departament d’Administració de C.N.VILASSAR DE MAR (Canonge Almera, 32 (platja)), on el client i/o usuari també s’hi pot dirigir per escrit, en cas de considerar-ho necessari.
 • El client i/o usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament, per a les finalitats a què fa referència el paràgraf primer, i a d’altres entitats del Grup C.N.VILASSAR DE MAR. El client i/o usuari accepta també que C.N.VILASSAR DE MAR o les societats abans referides els enviïn informació sobre béns o serveis que aquestes comercialitzin. L’acceptació del client i/o usuari per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre caràcter irrevocable, sense efectes retroactius, de conformitat amb el que estableixen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Contacte

 • C.N.VILASSAR DE MAR
 • Canonge Almera 32 (platja)
 • 08340 Vilassar de Mar
 • Restaurant
 • Tel.937593592
 • Secretaria
 • Tel. 937592741
 • Fax 937501507